Všeobecné obchodné podmienky inzertnej webovej stránky Stavarina

Článok I.

Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom webovej stránky Stavarina je obchodná spoločnosť: FANCY PHARMACY, a.s., sídlo: Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 47 594 306, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10811/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Inzertná webová stránka prevádzkovateľa je www.stavarina.sk (ďalej len “Stavarina”). Prevádzkovateľ zodpovedá za funkčnosť a prevádzku webovej stránky, využíva daný mediálny priestor na reklamu a preberá zodpovednosť za webovú stránku počas trvania platnosti dohody.

1.2 Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, alebo právnická osoba,  ktorá navštívi a/alebo používa webovú stránku www.stavarina.sk (ďalej len „Používateľ“).

1.3 Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická osoba, inzerujúca svoj súkromný majetok na prenájom (ďalej len „Súkromný inzerent“).

1.4 Firemným inzerentom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, inzerujúca majetok svojej obchodnej činnosti (ďalej len „Firemný inzerent“).

1.5 Inzerentom sa rozumie Súkromný inzerent a Firemný inzerent (ďalej len “Inzerent”).

Článok II.

Inzertná webová stránka Stavarina

2.1 Stavarina je verejné internetové médium dostupné pre každého s prístupom na internet. Portál poskytuje zverejňovanie a vyhľadávanie ponúk stavebných strojov a mechanizmov na prenájom s ľudskou obsluhou alebo bez ľudskej obsluhy, ktorá je majetkom fyzických alebo právnických osôb. Inzerent ani Používateľ nesmie inzerovať priamo svoju vlastnú podnikateľskú činnosť. Stavebné stroje a stavebné mechanizmy pre výkon stavby je možné inzerovať iba konkrétne, t.j. individuálne po jednom kuse – farba, druh, veľkosť, modifikácia. Inzerent tak môže v jednom inzeráte inzerovať iba 1 typ stroja, nie celú skupinu strojov alebo stavebných mechanizmov

2.2 Prístup na stránku a jej používanie sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami pre používanie webu Stavarina, pričom vstupom na túto webovú stránku a jej používaním vyjadruje osoba zároveň výslovný súhlas s uvedenými podmienkami a s ich dodržiavaním. Používateľ, ktorý nesúhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre používanie webu Stavarina, nesmie používať inzertnú stránku Stavarina.

2.3 Registrácia na stránke a poskytované služby sú dostupné Používateľom vo veku od 18 rokov a právnickým osobám. Používatelia mladší ako 18 rokov služby webu Stavarina využívať nemôžu.

2.4 Na Stavarine je možné umiestniť nasledovné produkty:

2.4.1 stavebné stroje s možnosťou obsluhy osoby, ktorá nepotrebuje na narábanie a prácu s daným strojom špeciálne vzdelanie alebo potvrdenie a spôsobilosti na obsluhu daného zariadenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike,

2.4.2 stavebné stroje, ktoré sú automaticky inzerované so spôsobilou osobou na obsluhu daného zariadenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

2.5 Na Stavarine je zakázané umiestňovať:

2.5.1. akékoľvek produkty (tovary a služby), ktoré nie sú alebo úzko nesúvisia so stavebnými strojmi a technikou,

2.5.2. webové stránky a logá firiem.

2.6 Majiteľ a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek inzerát bez upozornenia, pokiaľ nie je v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Primárne, ak porušuje jeden z bodov 2.4. a 2.5., alebo ak to majiteľ považuje za vhodné, s cieľom udržania kvalitatívnej úrovne inzertnej webovej stránky Stavarina a v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Po zrušení registrácie Inzerenta má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané Inzerentom na server po neobmedzene dlhú dobu. V prípade, ak ten istý Inzerent duplikovane uverejní akýkoľvek inzerát, predchádzajúci inzerát toho istého obsahu bude Inzerentovi automaticky odstránení bez nároku na finančnú kompenzáciu. Ak duplikát akéhokoľvek inzerátu na portáli stavarina.sk vytvorí iný Inzerent, duplikovaný inzerát bude odstránený a Inzerent, ktorý pridal duplikovaný inzerát bude zablokovaný.

2.7 Majiteľ a prevádzkovateľ Stavariny si vyhradzuje právo zablokovať Inzerenta v prípade, ak bude na Inzerenta podaná niekoľkonásobná sťažnosť iným Inzerentom, ktorú majiteľ alebo prevádzkovateľ vyhodnotí ako opodstatnenú v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.8 Doba zverejnenia a ceny a zľavnené ceny za inzeráty v rámci predplatného sú uvedené v aktuálnom cenníku inzerovania na Stavarine. Každý Inzerent v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami akceptuje skutočnosť, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť skôr, t.j. pred uplynutím doby zverejnenia, môže tak urobiť samostatne pomocou prihlasovacích údajov a svojho hesla bez nároku na finančnú kompenzáciu.

2.9 Stavarina poskytuje doplnkovú službu Topovanie inzerátu. Topovanie inzerátu znamená uprednostnenie konkrétneho inzerátu pred inzeráty bez doplnkovej služby topovania inzerátu. Ak sa v kategórii topuje viacero inzerátov, tieto topované inzeráty sú tiež zoradené aj podľa dátumu pridania – topované inzeráty s vyšším dátumom a časom sa zobrazujú skôr. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka. Takýto inzerát je označený slovom “TOP” pri zobrazovaní počas celej doby trvania topovania inzerátu na Stavarine. Maximálna časová dĺžka topovania inzerátu je 7 dní. Topovanie inzerátu je možné vykonať prostredníctvom foriem platby z bodu 10.1.

Článok III.

Súkromie a ochrana osobných údajov užívateľov

Registráciou na Stavarine Inzerent vyjadruje svoj súhlas s týmito  všeobecnými obchodnými podmienkami a súčasne dáva poskytovateľovi svoj výslovný súhlas na to, aby v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenie EK o GDPR, spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa a telefónne číslo, a aby tieto osobné údaje boli zaradené do databáz poskytovateľa, a to na účely poskytovania služieb, notifikácie a na marketingové účely spojené s aktivitami prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu strán a čas maximálne dvoch rokov od jeho skončenia.

Článok IV.

Užívateľský obsah

4.1 Pre potreby podania inzerátu s cieľom inzercie pracovných strojov a príslušenstva  súlade s týmito  všeobecnými obchodnými podmienkami sa vyžaduje registrácia na portáli. V registračnom formulári je Používateľ povinný uviesť správne, pravdivo a aktuálne všetky potrebné informácie. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť si správnosť, pravdivosť a aktuálnosť vkladaných informácií bez časového obmedzenia.

4.2 Súkromný inzerent, dáva registráciou súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa trvalého pobytu (ulica a číslo súpisné/popisné, mesto a PSČ, štát). Firemný inzerent dáva registráciou súhlas so spracovaním údajov v rozsahu: obchodné meno a právna forma, IČO, DIČ/IČ DPH, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mail a sídlo obchodnej spoločnosti. S cieľom vykonania registrácie bude Používateľovi zaslaný overovací e-mail aj s internetovým odkazom. Po kliknutí na tento odkaz bude Používateľ presmerovaný na overovaciu webovú stránku Stavariny. Po tomto kroku bude Používateľ v prípade splnenia všetkých všeobecných obchodných podmienok na portáli Stavarina registrovaný, a bude môcť pridávať inzeráty. Od tohto okamihu sa zo subjektu Používateľ stáva subjekt Inzerent. Inzerent týmto okamihom súhlasí so spracovaním údajov na účely poskytovania služieb, notifikácie a na marketingové účely spojené s aktivitami prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu strán a na čas maximálne dvoch rokov od jeho skončenia (Článok III.).

4.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že pri spracúvaní osobných údajov bude postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie EK o GDPR a osobné údaje poskytne iným subjektom len v nevyhnutnom rozsahu a za osobitných podmienok, najmä pokiaľ mu to prikazuje zákon alebo na základe rozhodnutia súdu alebo iného orgánu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

4.4 Používateľ registráciou dáva súhlas so zasielaním informácií o novinkách z portálu prostredníctvom e-mailu. Informačné e-maily sa zasielajú do doby, dokedy sa Inzerent ústne, písomne alebo elektronicky neodhlási zo zasielania informačných mailov u Prevádzkovateľa.

4.5 Používateľ pri registrácií musí uviesť aj prihlasovacie meno a heslo, pričom prihlasovacie meno nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Článok V.

Duševné vlastníctvo a autorské práva

5.1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzerátov a ani za komunikáciu Inzerentov, ktoré sú uverejnené alebo prebiehajú na Stavarine. Dbá na zásady v oblasti ochrany duševného vlastníctva a ochrany autorských práv, avšak výlučne v rozsahu, aký možno od neho spravodlivo požadovať.

5.2 Každý Inzerent sa svojím vysloveným súhlasom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok zaväzuje, že bude vkladať do inzerátov Stavariny len taký obsah, ku ktorému má zabezpečené duševné vlastníctvo a autorské práva alebo súhlas autora v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za všetky následky, a to vrátane súdnych, ktoré sú s tým spojené.

5.3 Každý Inzerent Stavariny používaním stránok prehlasuje, že bude dodržiavať a akceptovať autorské práva, a to najmä:

5.3.1. nebude kopírovať obsah z iných webových a inzertných lokalít.

5.3.2.nepoužije fotografie, ktorých vysporiadanie autorských práv nie je jednoznačne vykonané, sú majetkom tlačových agentúr, fotobánk alebo jednotlivcov, alebo akejkoľvek inej tretej osoby a nemá na tieto fotografie príslušné povolenia v súlade s autorským právom alebo s inými právnymi predpismi.

5.3.3. v prípade, ak má Inzerent záujem o použitie fotografií, kontaktuje majiteľa autorských práv/autora fotografií so žiadosťou o povolenie použitia v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak Inzerent použije akékoľvek fotografie, čestne prehlási osobitným čestným prehlásením, že má autorské práva k uverejňovaným fotografiám vysporiadané a uverejňované fotografie vkladá na vlastnú zodpovednosť.

Článok VI.

Porušenie autorských práv alebo iných práv

6.1 Obsah na Stavarine je voľne monitorovaní prevádzkovateľom. Ak sa vyskytne obsah na stránke Stavarina, ktorý porušuje práva inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, alebo akokoľvek porušuje alebo nie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, bude príslušný inzerát automaticky odstránený, a to po upozornení prevádzkovateľa alebo ktorejkoľvek fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

6.2 Ak by sa hoci i len nedbanlivosťou zo strany Používateľa alebo Inzerenta, a čo i len cez tretiu stranu na stránke Stavariny zobrazil alebo uverejnil materiál, ktorý porušuje autorské alebo iné práva niektorej zo strán portálu Stavarina alebo inej tretej osoby, Stavarina po oboznámení sa s touto skutočnosťou od akejkoľvek fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykoná bez zbytočného odkladu všetky opatrenia, ktoré možno od Stavariny spravodlivo požadovať, aby uviedla Stavarinu do súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Článok VII.

Práva a povinnosti Používateľa a Inzerenta

7.1 Používateľ registráciou na Stavarine berie na vedomie, že sa na Stavarine a všetkých podstránkach a subdómenach Stavariny nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, nesmie porušovať dobré mravy a nesmie konať v rozpore so všeobecnou morálkou, teda nesmie najmä:

7.1.1. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe  pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, odosielať príspevky s erotickým obsahom,

7.1.2. propagovať pornografiu vrátane detskej pornografie,

7.1.3. propagovať akúkoľvek politickú stranu alebo hnutie vrátane ich predstaviteľov,

7.1.4. využívať priamo alebo skrytou formou portál na reklamu tretej strany,

7.1.5. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte.

7.2 Používateľ a Inzerent berie na vedomie, že je výhradne zodpovedný za svoj obsah a za dôsledky jeho zaslania alebo zverejnenia. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a výslovne sa na Prevádzkovateľa nevzťahuje akákoľvek zodpovednosť v súvislosti s obsahom uverejňovaných inzerátov.

7.3 Inzerent nesmie do inzerátov pridávať fotografie a texty, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.

7.4 Používateľ alebo Inzerent sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Stavariny, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo vymazať inzerát, a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Inzerentovi alebo náhrady akejkoľvek finančnej straty.

7.5 V prípade neuvedenia pravdivých údajov Inzerenta alebo pokiaľ ich Inzerent neaktualizuje riadne a včas, môže byť konto Inzerenta Prevádzkovateľom pozastavené prípadne úplne zrušené.

Článok VIII.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

8.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi alebo Inzerentom spôsobená v súvislosti s používaním inzertného portálu Stavarina, prípadne s používaním služieb Stavariny. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neodborným použitím užívateľského konta samotným Inzerentom, zneužitím alebo stratou identifikačných a registračných údajov Inzerenta. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Inzerentovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácií uvedených na webovej stránke Stavarina. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za škody a morálny alebo technický stav stavebných strojov a náradia.

8.2 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Inzerenta, a to aj bez uvedenia dôvodu.

8.3 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie uverejnených údajov pri ponukách inzerentov tretími stranami.

Článok IX.

Platobné podmienky

Elektronický spôsob platby v prospech Stavariny je vykonávaný prostredníctvom služby platobnej karty, bankovým prevodom alebo prostredníctvom služby PayPal. Všetky citlivé údaje pri platbe sú chránené, s výnimkou banky alebo spracovateľa platby (platobnej brány). Spracovatelia platieb majú informácie iba o transakciách prostredníctvom banky.

Článok X.

Reklamačný poriadok

10.1 V prípade reklamácie je Používateľ povinný písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese [email protected].

10.2 Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

10.3 Prevádzkovateľ Stavariny reklamáciu musí preveriť a v prípade, že je opodstatnená, musí podniknúť kroky, smerujúce k jej náprave.

10.4 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

XI.

Reklama a inzercia

Podmienky inzercie internetovej reklamy a ďalších reklamných služieb na portáli Stavarina sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi Prevádzkovateľom a treťou stranou. Návštevou portálu a jeho používaním Používateľ vyjadruje súhlas so zobrazovaním cielenej reklamy tretích osôb na ich lokalite. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsahovú stránku zobrazovanej reklamy. Podmienky a cena Inzercie je dostupná v aktuálnom Cenníku reklamy.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok používania webovej stránky Stavarina. Ak Používateľ a Inzerent bude mať záujem na ďalšom používaní služieb Stavariny po akejkoľvek zmene týchto všeobecných obchodných podmienok používania Stavariny, ďalším používaním Stavariny bez toho, aby vzniesol akékoľvek námietky, Používateľ a Inzerent automaticky súhlasí s akýmikoľvek zmenami týchto všeobecných obchodných podmienok Stavariny. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej stránky Stavarina z technických dôvodov.

Dátum aktualizácie podmienok 19.10. 2018