Nadmerná a nadrozmerná preprava

Nadmerná a nadrozmerná preprava (NMRP) podľa 135/1961 Z.z. je preprava, ak vozidlo alebo jazdná súprava presahuje jednu alebo viac najväčších prípustných hmotností vozidiel alebo jazdných súprav, a najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na nápravu uvedených predpise s názvom Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996. Uvedené maximálne hodnoty zaťaženia a rozmerov jednotlivých kategórií vozidiel spolu s nákladom boli uvedené v predpise 349/2009 Z.z., ktoré však už nie sú v platnosti. V súčasnoti je to predpis 106/2018, kde konkrétne rozmery nie sú uvedené ale priamo sa odkazujú na Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996.

Zvláštna / výnimočná preprava
Zvláštna / výnimočná preprava (ZP) je preprava s použitím vozidiel vykonávajúcich nadrozmernú prepravu, ktorých šírka prevyšuje 3,00 m alebo výška prevyšuje 4,30 m alebo dĺžka prevyšuje 23,0 m vrátane prepravovaného nákladu, alebo nadmernú prepravu, ktorých vozidlo alebo jazdná súprava prevyšuje 50,0 t. Takéto vozidlá musia byť v prednej a zadnej časti vozidla označené špeciálnym informatívnym označením, ktoré upozorňuje na zvláštnu prepravu podľa Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996. Zvláštna preprava môže byť NRP, NMP alebo NMRP podľa toho, ktoré rozmery a hmotnosti sú prekročené.

Zvláštne užívanie pozemných komunikácií
Zvláštne užívanie pozemných komunikácií (ZÚPK) je podľa 135/1961 užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú pozemné komunikácie určené; z hľadiska zamerania technických podmienok ide o prepravu nadmieru ťažkých alebo rozmerných predmetov a používanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru ustanovenú v Smernice Rady 96/53/ES.

Najväčšia technicky prípustná hmotnosť je určená výrobcom vozidla. Tá sa priamo odvíja od použitých materiálov, komponentov a od výkonu vozidla. Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, hmotnosti na jednu nápravu, nesmie prevýšiť hodnotu, ktorú stanovil výrobca. Žiadateľ o ZÚ musí preukázať, že vozidlo je plnohodnotne spôsobilé na prepravu konkrétneho nákladu. V opačnom prípade povolenie na vykonanie prepravy nebude poskytnuté.