Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci so strojmi pre podnikateľské subjekty upravuje vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti č. 59/1982, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v aktuálnom znení. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) predstavuje systém opatrení vyplývajúcich nielen z právnych, ale aj organizačných, technických, zdravotníckych a sociálnych opatrení. Hlavným cieľom je vytvorenie takých pracovných podmienok, ktoré vedú k minimalizácii negatívnych vplyvov a rizík, ktoré so sebou práca so strojmi prináša.

Pokiaľ sa rozhodnete využiť prenájom stroja ako súkromná osoba (nepodnikateľ), mohli by ste sa mylne domnievať, že zásady BOZP sa vás netýkajú vôbec. Avšak nie je to úplne pravda. Tak, ako všetci prenajímatelia strojov by mali dodržiavať bezpečnostné zásady  týkajúce sa technického stavu prenajímaných strojov, tak nájomcovia by mali dodržiavať bezpečnostné zásady manipulácie so stavebnými strojmi. Predídete tak nielen riziku poškodenia stroja, ale najmä riziku zdravotnej ujmy, ku ktorej môže dôjsť pri neodbornej manipulácii a ktorej následky môžu byť enormné.

Vo všeobecnosti možno definovať niekoľko bezpečnostných zásad, ktoré je vhodné dodržiavať pri manipulácii s akýmikoľvek strojmi:

  • preštudujte si technickú dokumentáciu stroja a používajte stroj len odporúčaným spôsobom a len na odporúčané úkony,
  • dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a upozornenia na nebezpečenstvá uvedené v technickej dokumentácii stroja,
  • používajte odporúčané ochranné pomôcky (rukavice, ochranné okuliare, zváračská kukla, prilba, pracovné topánky a pod.),
  • neobsluhujte stroje pod vplyvom alkoholických a iných omamných látok, ani v prípade prílišného rozrušenia alebo únavy,
  • pred spustením stroja skontrolujte jeho technický stav, používajte len stroj v dobrom technickom stave,
  • pri používaní strojov, ktoré sú napájané prostredníctvom napájacieho kábla, dávajte pozor, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
  • neobsluhujte stroje, na ktoré nemáte odbornú spôsobilosť (niektoré stroje vyžadujú na manipuláciu odbornú spôsobilosť na ich obsluhu), v prípade absencie odbornej spôsobilosti na obsluhu stroja odporúčame využiť prenájom stroja aj s obsluhou.

Okrem všeobecných bezpečnostných zásad, ktoré platia pre všetky stroje bez výnimky, existujú špeciálne bezpečnostné odporúčania, na ktoré by ste nemali zabúdať v špecifických situáciách, napríklad:

Žeriavy, bagre, nakladače a hydraulické ruky

Nielen žeriavy, ale aj iné podobné mechanizmy, ako sú bagre, nakladače, hydraulické ruky musia byť pri využívaní v blízkosti elektrického vedenia umiestnené tak, aby v akejkoľvek polohe všetky ich časti boli mimo ochranného pásma elektrického vedenia, prípadne musí byť bezpečnosť práce zaistená iným spôsobom, napríklad vypnutím vedenia.

Samochodné stavebné stroje

Pri používaní samochodných strojov na zemné práce je pred začiatkom činnosti potrebné určiť vhodný technologický postup, ktorý bude brať do úvahy sklon terénu.

Samochodné stroje, ktoré sú určené na rozhadzovanie materiálov, môžu ohroziť obsluhujúceho pracovníka, preto musia mať ochranné prvky proti zasiahnutiu pracovníka rozhadzovaným materiálom.

Výsuvné rebríky na podvozku a iné zdvíhacie zariadenia

Všetky zdvíhacie zariadenia musia byť vybavené účinnou a spoľahlivou brzdou. Pri používaní rebríkov je potrebné zabrzdiť ich kolesá a zabrzdené, prípadne podložené musia byť aj zabezpečovacie pätky.

Pri manipulácii s akýmkoľvek strojom platí, že je potrebné dbať nielen na svoju bezpečnosť, ale taktiež aj na bezpečnosť ľudí nachádzajúcich sa v okolí. Aj tie najbezpečnejšie vyzerajúce stroje, ako je napríklad obyčajná uhlová brúska, môžu spôsobiť nebezpečné zranenia. Stačí chvíľka nepozornosti a absencia ochranných pomôcok a manipulácia s brúskou vás môže stáť stratu prsta, či nepeknú reznú ranu, ktorá bude vyžadovať pár dní práceneschopnosti. Nepodceňujte preto bezpečnostné pokyny pri manipulácii s akýmkoľvek strojom. Prevencia pred zranením je vždy jednoduchšia ako riešenie dôsledkov úrazu.