Bezpečnosť a rady pri preprave tovaru
Legislatíva pri používaní techniky
Výhody systému pre Vás

Prevencia a zamedzenie úrazu pri práci so zariadeniami

14. október, 2018|Legislatíva pri používaní techniky|

V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa vyskytuje niekoľko častých a opakujúcich sa situácií, kedy je sa nedodrží právne vymedzenie používania strojov. Toto nedodržanie môže spôsobiť ujmu na zdraví a najčastejšie to sú: 1. Prevádzkovanie zariadenia, ktoré je neregistrované, resp. nie je homologované a nespĺňa štandardne platné normy Používané zariadenie bolo uvedené na trh resp. do používania, či už prostredníctvom importéra alebo iných [...]

Požičiavajte iba stroje vo vyhovujúcom technickom stave!

12. október, 2018|Legislatíva pri používaní techniky|

Všetky stroje, ktoré sú uvedené do prevádzky, musia spĺňať technické požiadavky zabezpečujúce bezpečnú manipuláciu. Ako pomôcku pri výbere technicky spôsobilého stroja sme pre vás spísali základné bezpečnostné a konštrukčné požiadavky, ktoré sa oplatí poznať. Všeobecné bezpečnostné ustanovenia Každý stroj by mal mať sprievodnú technickú dokumentáciu. V technickej dokumentácii sa nachádzajú informácie o výrobe, preprave, údržbe a oprave, je v nej potrebné zaznamenávať všetky zmeny stroja. Nevyhnutnou súčasťou [...]

Stavebné stroje nie sú hračky

12. október, 2018|Legislatíva pri používaní techniky|

Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci so strojmi pre podnikateľské subjekty upravuje vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti č. 59/1982, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v aktuálnom znení. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) predstavuje systém opatrení vyplývajúcich nielen z právnych, ale aj organizačných, technických, zdravotníckych a sociálnych opatrení. Hlavným cieľom je vytvorenie takých pracovných podmienok, ktoré vedú [...]

Nikdy nepodceňujte riziko!

12. október, 2018|Legislatíva pri používaní techniky|

Stroje tvoria samostatnú kategóriu kvalifikovania zdrojov pracovných úrazov, vďaka čomu je možné presne vyčísliť percento pracovných úrazov vzniknutých pri používaní strojov. Podľa údajov štatistík ISOPu (Informačný systém ochrany práce) a EUROSTATu (Európsky štatistický úrad) je používaním strojov zapríčinených až 25 % závažných pracovných úrazov. V tejto kategórii sú započítané všetky druhy strojov bez ohľadu na spôsob ich obsluhy a pohonu, to [...]

Nadmerná a nadrozmerná doprava

6. október, 2018|Bezpečnosť a rady pri preprave tovaru|

Nadrozmerný náklad je taký náklad, kde dopravný prostriedok s nákladom v podmienkach Slovenskej republiky na cestných komunikáciách presahuje legislatívou stanovené rozmery. Je to konkrétne dĺžka viac ako 16,5 metra, šírka viac ako 6,5 metra a výška viac ako 4 metre. Nadmerná preprava je taká preprava, kde celková hmotnosť súpravy prekročí 40 ton alebo prekročí hmotnosť na jednej náprave 8 ton. [...]

Budúcnosť prepravy nákladu

6. október, 2018|Bezpečnosť a rady pri preprave tovaru|

Problematika ekológie dopravy sa najviac dotýka svetových metropol a veľkomiest, kde sa na prvé miesto kladie zlepšenie kvality vzduchu, zníženie úrovne hluku a obmedzenie vjazdov do zastavaných zón. Vysoká miera urbanizácie kladie zvýšené požiadavky na dopravu tovaru do týchto oblastí, ale bez tvorby emisií a bez hluku. Riešenie ponúkajú elektrické nákladné motorové vozidlá, ktoré by zabezpečovali zásobovanie ľudí potravinami a [...]

Princípy bezpečného nakladania strojov a materiálu

6. október, 2018|Bezpečnosť a rady pri preprave tovaru|

Aké sú zásady bezpečného nakladania strojov a materiálu? Pred každým nakladaním a vykladaním nákladu musí byť vozidlo stabilizované, zabrzdené a zabezpečené proti pohybu, aby sa predišlo nečakanému a nekontrolovanému pohybu vozidla. Pri nakladaní a vykladaní má byť hmotnosť nákladu po celú dobu rovnomerne rozložená na ploche prepravného vozidla, aby sa predišlo jeho nestabilite ako počas nakladania tovaru, tak aj počas samotnej prepravy. Po naložení musí [...]

Manažment prepravy nákladu

6. október, 2018|Bezpečnosť a rady pri preprave tovaru|

Manažment prepravy nákladu je dôležitá práca o plánovaní a doprave nákladu tak, aby preprava, nakladanie a vykladanie tovaru na vopred určených miestach bolo bezpečné a bez nehôd. Pretože vodič nákladného vozidla fyzicky prepravuje náklad na miesto učenia, je veľmi dôležité, aby bol informovaný o svojich povinnostiach, ako aj o manažmente prepravy nákladu. Pred tým, ako je náklad naložený, je povinnosťou vodiča skontrolovať nákladný priestor vozidla, [...]

Termíny a definície nadrozmernej a inej dopravy

6. október, 2018|Bezpečnosť a rady pri preprave tovaru|

Nadmerná a nadrozmerná preprava Nadmerná a nadrozmerná preprava (NMRP) podľa 135/1961 Z.z. je preprava, ak vozidlo alebo jazdná súprava presahuje jednu alebo viac najväčších prípustných hmotností vozidiel alebo jazdných súprav, a najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na nápravu uvedených predpise s názvom Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996. Uvedené maximálne hodnoty zaťaženia a rozmerov jednotlivých kategórií vozidiel spolu s nákladom boli uvedené v predpise [...]

Podmienky nadmernej a nadrozmernej prepravy (stavebných strojov)

6. október, 2018|Bezpečnosť a rady pri preprave tovaru|

Nadmernú alebo nadrozmernú prepravu môže vykonávať iba dopravca, ktorý má potrebnú technickú základňu, špeciálne vozidlá určené na takúto prepravu a vyškolené osádky vozidiel. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby preprava: neohrozila život alebo zdravie účastníkov cestnej premávky, nespôsobila škodu na pozemnej komunikácii, na cestných zariadeniach, na majetku iných osôb znížila ohrozenie bezpečnosti a obmedzenie plynulosti cestnej premávky Pri preprave osobitne ťažkých [...]

Kontrola nadmernej a nadrozmernej prepravy

6. október, 2018|Bezpečnosť a rady pri preprave tovaru|

Kontrola nadmernej a/alebo nadrozmernej prepravy sa vykonáva meraním a vážením. Najväčšie prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav sa merajú podľa STN 30 0026. Cestný správny orgán za nadmernú a nadrozmernú prepravu vykonanú bez povolenia dodatočne vyberie rozhodnutím správny poplatok podľa  Zákona o správnych poplatkoch 145/1995 Z. z. Povolenie na ďalšiu jazdu pri zistení  NMRP bez povolenia nie je možné vystaviť, [...]