Nadmernú alebo nadrozmernú prepravu môže vykonávať iba dopravca, ktorý má potrebnú technickú základňu, špeciálne vozidlá určené na takúto prepravu a vyškolené osádky vozidiel.

Dopravca je povinný zabezpečiť, aby preprava:

  • neohrozila život alebo zdravie účastníkov cestnej premávky,
  • nespôsobila škodu na pozemnej komunikácii, na cestných zariadeniach, na majetku iných osôb
  • znížila ohrozenie bezpečnosti a obmedzenie plynulosti cestnej premávky

Pri preprave osobitne ťažkých alebo rozmerných nákladov je vodič povinný dodržiavať technologický postup dopravy, nakládky a vykládky vypracovaný dopravcom. Preprava takýchto nákladov špeciálnymi vozidlami sa musí zabezpečiť najmenej dvoma vodičmi z toho jeden môže byť vodič sprievodného vozidla.
Vhodné je tiež spracovať časový harmonogram trasy, ktorý sa vydá na základe vopred vykonaného prieskumu vodičom súpravy alebo sprievodného vozidla. V prípade, že poveternostné podmienky a sklonové pomery na trase si vyžadujú centrálne riadenie prepravy vo vzťahu k bezpečnosti, plynulosti a ohľaduplnosti k ostatným účastníkom cestnej premávky, určí dopravca vedúceho prepravy (sprievodcu). Je to osoba, ktorá bola pridelená na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky alebo niektorých jazdných úkonov a musí byť podľa toho vybavená (zastavovací terč, pomôcky na zaistenie priechodnosti komunikácie za zníženej viditeľnosti).

Konkrétne vybrané povinnosti pri nadmernej a nadrozmernej preprave upravuje  Zákon o cestnej premávke  8/2009 Z. z nasledovne:
Podľa Zákona o cestnej premávke  8/2009 Z. z. musí byť náklad na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani nepoškodzoval cestu ani jej okolie, nespôsoboval nadmerný hluk, neznečisťoval ovzdušie a nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti.
Náklad musí byť zabezpečený tak, aby pri zmene rýchlosti jazdy alebo zmene smeru jazdy vozidla sa nezošmykol, neprevrátil, nespadol alebo sa inak voľne nepohyboval. Predmety, ktoré možno ľahko prehliadnuť, nesmú prečnievať po strane vozidla. Sypký materiál musí byť vždy zakrytý tak, aby sa zabránilo jeho vysypávaniu na cestu počas jazdy. Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty. Náklad sa musí zložiť a naložiť čo najrýchlejšie a tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

Podľa  Zákona o cestnej premávke  8/2009 Z. z je vodič povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad. Vodič nesmie prekročiť najväčšiu konštrukčnú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ani najväčšiu konštrukčnú rýchlosť nijakého z vozidiel súpravy.

Označenie prečnievajúceho nákladu
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako o 40 cm alebo ak náklad na vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do strany, prečnievajúci koniec nákladu musí byť označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,20 m2 , pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm.

Označenie prečnievajúceho nákladu