Stroje tvoria samostatnú kategóriu kvalifikovania zdrojov pracovných úrazov, vďaka čomu je možné presne vyčísliť percento pracovných úrazov vzniknutých pri používaní strojov.

Podľa údajov štatistík ISOPu (Informačný systém ochrany práce) a EUROSTATu (Európsky štatistický úrad) je používaním strojov zapríčinených až 25 % závažných pracovných úrazov. V tejto kategórii sú započítané všetky druhy strojov bez ohľadu na spôsob ich obsluhy a pohonu, to znamená aj stroje ovládané manuálne človekom bez využitia inej hybnej sily.

Pracovné úrazy najčastejšie spôsobujú obrábacie stroje na drevo a združené stroje na drevo, tvárniace a obrábacie stroje na kov a zváracie stroje. Stavebné stroje teda nepatria medzi najviac rizikové stroje. Jedným z dôvodov je aj tá skutočnosť, že ich obsluhu vykonáva vo väčšine prípadov bezprostredne iba jedna vyškolená a kompetentná osoba. To však neznamená,  že je pracovné prostredie na stavenisku bezpečnejšie. Úrazov operátorov stavebných strojov nie je až tak veľa, no riziku úrazu sú vystavení najmä ľudia na stavenisku pracujúci  v bezprostrednej blízkosti obsluhovaného stroja. Obsluha akéhokoľvek zariadenia má okrem zodpovednosti za vlastné zdravie a bezpečnosť aj zodpovednosť za zdravie a bezpečnosť ostatných ľudí na stavenisku. Pri manipulácii s ťažkými a rozmerovo veľkými objektami je nevyhnutné venovať veľkú pozornosť vykonávanej činnosti, aby nedošlo k ujme na zdraví a majetku v okolí staveniska, ani priamo na stavenisku.

Pri používaní strojov dochádza k úrazom najčastejšie zasiahnutím, zachytením alebo pritlačením pracovnou časťou stroja alebo zasiahnutím obrábaným predmetom, medzi časté úrazy patrí aj popálenie o mechanizmus stroja alebo o pracovné súčiastky. Zvýšenú pozornosť  je potrebné venovať nielen mechanickým častiam strojov, ale aj vedľajším účinkom činnosti stroja, napr. sálajúce teplo alebo horúci vzduch sú veľmi nebezpečný rizikový faktor, pretože ich nie je vidieť, ani počuť, človek vopred takéto nebezpečenstvo nevníma.

Najčastejším úrazom pri práci so strojmi je poranenie rúk, najmä prstov. Pomerne časté sú však aj poranenia hlavy, očí či chrbtice. Ťažšie úrazy spôsobia často aj ťažkú ujmu na zdraví – zmrzačenie, stratu alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, ochromenie údu, stratu alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva, poškodenie dôležitého orgánu, zohyzdenie, mučivé útrapy či poruchu zdravia trvajúcu dlhší čas.

Používanie ochranných pomôcok pri práci so strojmi predstavuje jednu zo základných bezpečnostných zásad bezpečnej obsluhy strojov a prevenciu proti vzniku závažných úrazov. Pri využívaní strojov v rámci zamestnaneckého pomeru prikazuje používanie ochranných pomôcok zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení. Pokiaľ si prenajímate stroj ako súkromná osoba, používanie ochranných pomôcok vám žiada legislatíva neprikazuje. Napriek tomu je vo vašom záujme zaobstarať si vhodné ochranné pomôcky a v záujme vlastnej bezpečnosti ich pri manipulácii so strojom používať.

Každý stroj vyžaduje iné ochranné prostriedky. Pri niektorom postačuje ochrana končatín, pri ďalšom je potrebné chrániť napríklad aj zrak alebo sluch. Vo všeobecnosti sú ochranné pomôcky kategorizované podľa toho, na ochranu akej časti ľudského tela slúžia:

  • pomôcky na ochranu hlavy,
  • pomôcky na ochranu sluchu,
  • pomôcky na ochranu tváre a zraku,
  • pomôcky na ochranu horných končatín,
  • pomôcky na ochranu dolných končatín,
  • pomôcky na ochranu trupu a brucha,
  • pomôcky na ochranu celého tela,
  • pomôcky na ochranu kože.

Pri manipulácii so stavebnými strojmi sa ako najbežnejšie ochranné pomôcky využívajú ochranné prilby, chrániče sluchu, filtre proti prachu, ochranné rukavice, ochranná obuv a pod.

Špecifickou ochrannou pomôckou sú reflexné vesty. Tie majú význam práve pri manipulácii s väčšou technikou, kedy operátor nemusí v dôsledku veľkej výšky alebo zhoršených podmienok viditeľnosti vidieť človeka v priamej blízkosti mechanizácie. Reflexné vesty zlepšujú prehľad o pohybe osôb na stavenisku a tým výrazne znižujú riziko úrazu pri manipulácii s technikou na stavenisku.

Ochranné prostriedky, ktoré sú odporúčané pre manipuláciu s konkrétnym strojom, najjednoduchšie zistíte z technickej dokumentácie a špecifikácií konkrétneho stroja. Aj keď sa vám občas môže zdať ich používanie prehnané, či finančne náročné, nepodceňujte ich význam. Ich použitie má svoj význam a zabráni alebo aspoň zmierni následky vážnych úrazov. Vždy preto pamätajte na bezpečnosť a pri požičiavaní alebo prenájme stavebných strojov alebo nástrojov cez Stavarinu si dohodnite s druhou stranou, akým spôsobom sa štandardne rieši bezpečnosť pri používaní konkrétneho stroja alebo nástroja v rámci predpisov platných na území Slovenskej republiky a Európskej únie.