Nadrozmerný náklad je taký náklad, kde dopravný prostriedok s nákladom v podmienkach Slovenskej republiky na cestných komunikáciách presahuje legislatívou stanovené rozmery. Je to konkrétne dĺžka viac ako 16,5 metra, šírka viac ako 6,5 metra a výška viac ako 4 metre.

Nadmerná preprava je taká preprava, kde celková hmotnosť súpravy prekročí 40 ton alebo prekročí hmotnosť na jednej náprave 8 ton. Jednotlivé kategórie prepravných vozidiel majú vlastné limity, ktoré musia spĺňať. Odlišné parametre musia spĺňať napríklad jedno-, dvoj- a trojnápravové nákladné vozidlá.

Pokiaľ chce subjekt využívať verejné komunikácie iným než štandardným spôsobom, je povinný požiadať správny cestný orgán o povolenie vykonania zvláštneho využívania danej komunikácie. Následne správca a dopravný inšpektorát vydá alebo nevydá povolenie na použitie komunikácie s tým, že si môže vyhradiť špeciálne podmienky na zvláštne využívanie konkrétnej komunikácie. V prípade, že subjekt nesplní tieto podmienky, povolenie môže daný orgán zrušiť. Povolenie sa vydáva na určitú dobu. Ak sa zmení subjekt, náklad, vozidlo alebo čokoľvek, čo by ovplyvnilo samotný proces presunu, potrebné je požiadať opäť o nové povolenie alebo o zmenu povolenia.

Pokiaľ sa počas prepravy objavia škody na elektrických, telekomunikačných, kanalizačných, vodovodných a na iných vedeniach, správca je povinný bezodkladne vykonať také aktivity, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo škôd a zároveň zaistiť bezpečnú premávku na komunikácii, napríklad prostredníctvom dopravných značiek alebo prostredníctvom iných vhodných opatrení. V prípade, že došlo k poškodeniu komunikácie alebo jej bezprostredného okolia počas užívania komunikácie, ktoré si nevyžaduje osobitné povolenie, subjekt, ktorý škodu spôsobil, je povinný túto udalosť nahlásiť do 12 hodín správcovi alebo vlastníkovi komunikácie.

Výnimku z povinnosti mať povolenie pre nadrozmernú a nadmernú dopravu majú dopravné prostriedky Ozbrojených síl SR a poľnohospodárske stroje, ktoré pracujú v rámci územia poľnohospodárskych aktivít.

Pokiaľ nadmerná preprava presahuje celkovú hmotnosť 60 ton a prechádza cez železničné priecestie, je potrebné zaobstarať si aj povolenie od správcu alebo vlastníka dotknutého železničného priecestia. Limitom podlieha aj veľmi vysoký nadrozmerný náklad. Ide konkrétne o výšku nad 4,5 metre, kde pri pohybe pod trolejovým vedením je potrebné požiadať o povolenie aj správcu alebo majiteľa trolejového vedenia.

Samotnú dopravu je potrebné vykonať na základe povolenia. Ak sa povolenie vzťahuje na konkrétnu hodinu, trasu alebo iný parameter, je potrebné ju takto aj vykonať.  Samotné povolenie vychádza z technických podmienok, ktoré sú schválené ministerstvom. Meranie nadmernej a nadrozmernej dopravy na Slovensku je vykonávané subjektami správcov/vlastníkov diaľníc alebo orgánom Policajného zboru. Na meranie je určené špeciálne meradlo a ročne sa vykonáva minimálne predpísaný počet meraní na daný kalendárny rok.