Manažment prepravy nákladu je dôležitá práca o plánovaní a doprave nákladu tak, aby preprava, nakladanie a vykladanie tovaru na vopred určených miestach bolo bezpečné a bez nehôd.
Pretože vodič nákladného vozidla fyzicky prepravuje náklad na miesto učenia, je veľmi dôležité, aby bol informovaný o svojich povinnostiach, ako aj o manažmente prepravy nákladu.
Pred tým, ako je náklad naložený, je povinnosťou vodiča skontrolovať nákladný priestor vozidla, karosériu a vyhovujúci stav materiálu na zabezpečenie nákladu na vozidle. Tieto kontroly sa musia robiť pravidelne aj počas samotnej prepravy nákladu.
Prvá kontrola by mala byť vykonaná po pár kilometroch na mieste bezpečnom pre zastavenie nákladného vozidla. Kontrolovať náklad je dobré po každom prudšom brzdení a manévri alebo pri podozrení na uvoľnenie alebo iný nežiaduci pohyb nákladu.

Vodič by mal riadiť nákladné vozidlo plynule a svoju jazdu a rýchlosť prispôsobiť stavu a povahe vozovky, premávke a poveternostným podmienkam. Z bezpečnostných dôvodov by sa mal vyhnúť náhlym a prudkým zmenám smeru a rýchlosti a prudkému brzdeniu. Nečakané uvoľnenie nákladu v nákladnom priestore môže ohroziť nielen vodiča, ale uvoľnený náklad mimo nákladné auto ohrozí aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Náhle a prudké zmeny smeru a rýchlosti nákladného auta môžu spôsobiť dopravnú nehodu, šmyk alebo vzpriečenie sa nákladného vozidla na vozovke a poškodenie prepravovaného tovaru.

Ak vodič nasleduje a dodržiava bezpečnostné odporúčania, zníži riziko uvoľnenia nákladu a zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.
Po všetkých nakladacích a vykladacích aktivitách by mal vodič skontrolovať rozloženie nákladu a prípadné preťaženie nápravy pred pokračovaním v preprave.

Súčasťou prepravy nákladu je aj informovanosť vodiča o možných rizikách počas jeho pracovných aktivít. Medzi časté riziká úrazu patrí napr. riziko pádu z nákladného vozidla, riziko pošmyknutia, potknutia a pádu v mieste nákladného priestoru vozidla alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.
Pri manipulácii s nákladom hrozí riziko uvoľnenia popruhov a zábran a zasiahnutia osôb, riziko spadnutia nákladu počas nakladania alebo vykladania a zasiahnutia osôb a riziko uvoľnenia a pohybu nákladu počas prepravy a zranenie vodiča alebo iných osôb.

Aby sa zabránilo daným potenciálnym rizikám, mali by byť vykonané náležité kroky.
Pri preprave nákladu je potrebné absolvovanie všetkých potrebných školení o spôsoboch zabezpečenia a upevnenia nákladu. Vždy je potrebné riadiť sa bezpečnostnými pokynmi a inštrukciami nakladania a vykladania nákladu.
Dôležitá je kontrola nakladacieho priestoru vozidla a materiálu na zabezpečenie nákladu. Počas prepravy nákladu sa musí vždy používať iba certifikovaný zabezpečovací a pomocný materiál vo vyhovujúcom technickom stave; nepovolaným osobám nie je dovolený prístup k vozidlu počas nakladania a vykladania tovaru.

Pred každou prepravou by mal vedieť vodič odpovedať na otázky o jeho náklade a jeho priradení, a to aký náklad má naložený, aký veľký je náklad, aké je usporiadanie nákladu, čo môže spôsobiť pri preprave potenciálne zranenie a aký má plán v prípade nehody.