Prevencia a zamedzenie úrazu pri práci so zariadeniami

14. október, 2018|Legislatíva pri používaní techniky|

V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa vyskytuje niekoľko častých a opakujúcich sa situácií, kedy je sa nedodrží právne vymedzenie používania strojov. Toto nedodržanie môže spôsobiť ujmu na zdraví a najčastejšie to sú: 1. Prevádzkovanie zariadenia, ktoré je neregistrované, resp. nie je homologované a nespĺňa štandardne platné normy Používané zariadenie bolo uvedené na trh resp. do používania, či už prostredníctvom importéra alebo iných [...]

Požičiavajte iba stroje vo vyhovujúcom technickom stave!

12. október, 2018|Legislatíva pri používaní techniky|

Všetky stroje, ktoré sú uvedené do prevádzky, musia spĺňať technické požiadavky zabezpečujúce bezpečnú manipuláciu. Ako pomôcku pri výbere technicky spôsobilého stroja sme pre vás spísali základné bezpečnostné a konštrukčné požiadavky, ktoré sa oplatí poznať. Všeobecné bezpečnostné ustanovenia Každý stroj by mal mať sprievodnú technickú dokumentáciu. V technickej dokumentácii sa nachádzajú informácie o výrobe, preprave, údržbe a oprave, je v nej potrebné zaznamenávať všetky zmeny stroja. Nevyhnutnou súčasťou [...]

Stavebné stroje nie sú hračky

12. október, 2018|Legislatíva pri používaní techniky|

Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci so strojmi pre podnikateľské subjekty upravuje vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti č. 59/1982, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v aktuálnom znení. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) predstavuje systém opatrení vyplývajúcich nielen z právnych, ale aj organizačných, technických, zdravotníckych a sociálnych opatrení. Hlavným cieľom je vytvorenie takých pracovných podmienok, ktoré vedú [...]

Nikdy nepodceňujte riziko!

12. október, 2018|Legislatíva pri používaní techniky|

Stroje tvoria samostatnú kategóriu kvalifikovania zdrojov pracovných úrazov, vďaka čomu je možné presne vyčísliť percento pracovných úrazov vzniknutých pri používaní strojov. Podľa údajov štatistík ISOPu (Informačný systém ochrany práce) a EUROSTATu (Európsky štatistický úrad) je používaním strojov zapríčinených až 25 % závažných pracovných úrazov. V tejto kategórii sú započítané všetky druhy strojov bez ohľadu na spôsob ich obsluhy a pohonu, to [...]