Kontrola nadmernej a/alebo nadrozmernej prepravy sa vykonáva meraním a vážením. Najväčšie prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav sa merajú podľa STN 30 0026.
Cestný správny orgán za nadmernú a nadrozmernú prepravu vykonanú bez povolenia dodatočne vyberie rozhodnutím správny poplatok podľa  Zákona o správnych poplatkoch 145/1995 Z. z.

Povolenie na ďalšiu jazdu pri zistení  NMRP bez povolenia nie je možné vystaviť, pokiaľ vozidlo/súprava nie je technicky spôsobilá na realizáciu prepravy. Takáto preprava musí byť zastavená a náklad preložený na iné vozidlá/súpravy.

Meranie a váženie vozidiel
Na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie pred vstupom na územie SR správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu vyberá správny poplatok v prípade, ak je pri vozidle prekročená hmotnosť pripadajúca na jednu nápravu (ďalej len „nápravový tlak“) a vozidlo s nákladom neprekročí celkovú povolenú hmotnosť vozidla a povolené rozmery daného nákladného vozidla alebo súpravy podľa 134/2018 Z.z.
Doklad o zaplatení správneho poplatku oprávňuje vykonať nadmernú a nadrozmernú prepravu na území SR.
V ostatných prípadoch nadmernej a nadrozmernej prepravy sa vodič musí pred vstupom na územie SR preukázať povolením na zvláštne užívanie diaľnic a ciest vydaným cestným správnym orgánom.
Na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie pri výstupe z územia SR správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu vyberá za nadmernú a nadrozmernú prepravu vykonanú bez povolenia zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu.  Vozidlo zahraničného dopravcu môže opustiť územie SR až po zaplatení správneho poplatku.  Ak dopravca nepreukáže, že správny poplatok za vykonávanú nadmernú a nadrozmernú prepravu zaplatil, colný orgán neprepustí na hraničnom priechode vozidlo zahraničného dopravcu, u ktorého sa zistila nadmerná alebo nadrozmerná preprava.

Na území SR s výnimkou hraničných priechodov meranie hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidla zabezpečujú správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií v súčinnosti s útvarmi Policajného zboru. Vodič je povinný podrobiť sa pokynom fyzickej osoby obsluhujúcej zariadenie na meranie vozidiel a uviesť východiskové miesto a miesto určenia uskutočňovanej prepravy.
Ak sa pri vozidle zistilo, že sa prekročila celková prípustná hmotnosť alebo rozmery pre danú kategóriu vozidla, dopravca nesmie pokračovať v jazde bez povolenia na zvláštne užívanie, ktoré mu vydá príslušný cestný správny orgán po zaplatení zvýšeného správneho poplatku podľa osobitného predpisu.
Za nadmernú alebo nadrozmernú prepravu, ktorá neprekračuje uvedené miery, správca komunikácie oznámi zistenú nadmernú alebo nadrozmernú prepravu príslušnému cestnému správnemu orgánu.

Cestný správny orgán dodatočne vyberie rozhodnutím zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu.  Policajt je podľa §69 ods. 1 písm. f) Zákona o cestnej premávke 8/2009 Z. z. taktiež oprávnený merať rozmery a hmotnosti vozidla. Ak policajt zistí, že sa jedná o nadmernú a/alebo nadrozmernú prepravu, a vodič nemá pri sebe platné doklady na vykonanie takejto prepravy, priestupok sa rieši v správnom konaní.