Nadmerná a nadrozmerná doprava

Nadrozmerný náklad je taký náklad, kde dopravný prostriedok s nákladom v podmienkach Slovenskej republiky na cestných komunikáciách presahuje legislatívou stanovené rozmery. Je to konkrétne dĺžka viac ako 16,5 metra, šírka viac ako 6,5 metra a výška viac ako 4 metre. [...]

Budúcnosť prepravy nákladu

Problematika ekológie dopravy sa najviac dotýka svetových metropol a veľkomiest, kde sa na prvé miesto kladie zlepšenie kvality vzduchu, zníženie úrovne hluku a obmedzenie vjazdov do zastavaných zón. Vysoká miera urbanizácie kladie zvýšené požiadavky na dopravu tovaru do týchto oblastí, [...]

Princípy bezpečného nakladania strojov a materiálu

Aké sú zásady bezpečného nakladania strojov a materiálu? Pred každým nakladaním a vykladaním nákladu musí byť vozidlo stabilizované, zabrzdené a zabezpečené proti pohybu, aby sa predišlo nečakanému a nekontrolovanému pohybu vozidla. Pri nakladaní a vykladaní má byť hmotnosť nákladu po celú dobu rovnomerne rozložená na [...]

Manažment prepravy nákladu

Manažment prepravy nákladu je dôležitá práca o plánovaní a doprave nákladu tak, aby preprava, nakladanie a vykladanie tovaru na vopred určených miestach bolo bezpečné a bez nehôd. Pretože vodič nákladného vozidla fyzicky prepravuje náklad na miesto učenia, je veľmi dôležité, aby bol informovaný [...]

Termíny a definície nadrozmernej a inej dopravy

Nadmerná a nadrozmerná preprava Nadmerná a nadrozmerná preprava (NMRP) podľa 135/1961 Z.z. je preprava, ak vozidlo alebo jazdná súprava presahuje jednu alebo viac najväčších prípustných hmotností vozidiel alebo jazdných súprav, a najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na nápravu uvedených predpise s [...]

Kontrola nadmernej a nadrozmernej prepravy

Kontrola nadmernej a/alebo nadrozmernej prepravy sa vykonáva meraním a vážením. Najväčšie prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav sa merajú podľa STN 30 0026. Cestný správny orgán za nadmernú a nadrozmernú prepravu vykonanú bez povolenia dodatočne vyberie rozhodnutím správny poplatok podľa  [...]