Nadmerná a nadrozmerná doprava

6. október, 2018|Bezpečnosť a rady pri preprave tovaru|

Nadrozmerný náklad je taký náklad, kde dopravný prostriedok s nákladom v podmienkach Slovenskej republiky na cestných komunikáciách presahuje legislatívou stanovené rozmery. Je to konkrétne dĺžka viac ako 16,5 metra, šírka viac ako 6,5 metra a výška viac ako 4 metre. Nadmerná preprava je taká preprava, kde celková hmotnosť súpravy prekročí 40 ton alebo prekročí hmotnosť na jednej náprave 8 ton. [...]

Budúcnosť prepravy nákladu

6. október, 2018|Bezpečnosť a rady pri preprave tovaru|

Problematika ekológie dopravy sa najviac dotýka svetových metropol a veľkomiest, kde sa na prvé miesto kladie zlepšenie kvality vzduchu, zníženie úrovne hluku a obmedzenie vjazdov do zastavaných zón. Vysoká miera urbanizácie kladie zvýšené požiadavky na dopravu tovaru do týchto oblastí, ale bez tvorby emisií a bez hluku. Riešenie ponúkajú elektrické nákladné motorové vozidlá, ktoré by zabezpečovali zásobovanie ľudí potravinami a [...]

Princípy bezpečného nakladania strojov a materiálu

6. október, 2018|Bezpečnosť a rady pri preprave tovaru|

Aké sú zásady bezpečného nakladania strojov a materiálu? Pred každým nakladaním a vykladaním nákladu musí byť vozidlo stabilizované, zabrzdené a zabezpečené proti pohybu, aby sa predišlo nečakanému a nekontrolovanému pohybu vozidla. Pri nakladaní a vykladaní má byť hmotnosť nákladu po celú dobu rovnomerne rozložená na ploche prepravného vozidla, aby sa predišlo jeho nestabilite ako počas nakladania tovaru, tak aj počas samotnej prepravy. Po naložení musí [...]

Manažment prepravy nákladu

6. október, 2018|Bezpečnosť a rady pri preprave tovaru|

Manažment prepravy nákladu je dôležitá práca o plánovaní a doprave nákladu tak, aby preprava, nakladanie a vykladanie tovaru na vopred určených miestach bolo bezpečné a bez nehôd. Pretože vodič nákladného vozidla fyzicky prepravuje náklad na miesto učenia, je veľmi dôležité, aby bol informovaný o svojich povinnostiach, ako aj o manažmente prepravy nákladu. Pred tým, ako je náklad naložený, je povinnosťou vodiča skontrolovať nákladný priestor vozidla, [...]

Termíny a definície nadrozmernej a inej dopravy

6. október, 2018|Bezpečnosť a rady pri preprave tovaru|

Nadmerná a nadrozmerná preprava Nadmerná a nadrozmerná preprava (NMRP) podľa 135/1961 Z.z. je preprava, ak vozidlo alebo jazdná súprava presahuje jednu alebo viac najväčších prípustných hmotností vozidiel alebo jazdných súprav, a najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na nápravu uvedených predpise s názvom Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996. Uvedené maximálne hodnoty zaťaženia a rozmerov jednotlivých kategórií vozidiel spolu s nákladom boli uvedené v predpise [...]

Podmienky nadmernej a nadrozmernej prepravy (stavebných strojov)

6. október, 2018|Bezpečnosť a rady pri preprave tovaru|

Nadmernú alebo nadrozmernú prepravu môže vykonávať iba dopravca, ktorý má potrebnú technickú základňu, špeciálne vozidlá určené na takúto prepravu a vyškolené osádky vozidiel. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby preprava: neohrozila život alebo zdravie účastníkov cestnej premávky, nespôsobila škodu na pozemnej komunikácii, na cestných zariadeniach, na majetku iných osôb znížila ohrozenie bezpečnosti a obmedzenie plynulosti cestnej premávky Pri preprave osobitne ťažkých [...]

Kontrola nadmernej a nadrozmernej prepravy

6. október, 2018|Bezpečnosť a rady pri preprave tovaru|

Kontrola nadmernej a/alebo nadrozmernej prepravy sa vykonáva meraním a vážením. Najväčšie prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav sa merajú podľa STN 30 0026. Cestný správny orgán za nadmernú a nadrozmernú prepravu vykonanú bez povolenia dodatočne vyberie rozhodnutím správny poplatok podľa  Zákona o správnych poplatkoch 145/1995 Z. z. Povolenie na ďalšiu jazdu pri zistení  NMRP bez povolenia nie je možné vystaviť, [...]